Privacy Notice

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου / PrivacyNotice

Ποιοι είμαστε

Η Mouzenidis Travel («εμείς» ή «εμάς» ή «μας») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Mouzenidis Travel είναι  εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα [094199842] και η έδρα της βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 7,5 χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, ΤΚ. 55535.Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας. Αρμόδια υπάλληλος για τα θέματα προστασίας δεδομένων είναι η κυρία Maria Panchulidze, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς 2310591 555 ή μέσω e-mail στο dpo@mzt.gr.

Who We Are

Mouzenidis Travel (‘we’ or ‘us’ or ‘our’) gather and process your personal information in accordance with this privacy notice and in compliance with the relevant data protection Regulation and laws. This notice provides you with the necessary information regarding your rights and our obligations, and explains how, why and when we process your personal data.

MOUZENIDIS TRAVEL - TRAVEL AGENCY TOURISM AND HOTELS ENTERPRISES SOCIETE ANONYME registered office is at 7,5 kl. Thessaloniki – N. Moudania, P.C. 55535 and we are a company registered in Greece under company number [094199842]. We act as the data controller when processing your data. Our designated Data Protection Officer is Mrs. Maria Panchulidze who can be contacted at +302310591 555 or at the email dpo@mzt.gr

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Mouzenidis Travel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών μας υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν  συλλέγουμε μη αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα  και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα  που δύνανται να συλλέξουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας
 • Τηλέφωνο οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Αριθμός άδειας οδήγησης
 • Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους: -
 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Έντυπες φόρμες
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Αλληλογραφία
 • Προφορικά, κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων
 • Συνεντεύξεις
 • Εγγραφές σε εκδηλώσεις

Information That We Collect

Mouzenidis Travel processes your personal information to meet our legal, statutory and contractual obligations and to provide you with our products and services. We will never collect any unnecessary personal data from you and do not process your information in any way, other than as specified in this notice.

The personal data that may we collect from is:

 • Name
 • Date of Birth
 • Home Address
 • Personal Email
 • Business Email
 • Home Telephone Number
 • Mobile Telephone Number
 • Passport Number
 • Driver’s License Number
 • We collect information in the below ways: -
 • Online forms
 • Hardcopy forms
 • Telephone
 • Email
 • Mail
 • Verbally on 1on1 meetings
 • Interviews
 • Event registrations

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για την επεξεργασία)

Η Mouzenidis Travel λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ποτέ δεν αποκαλύπτει, δεν μοιράζεται ή δεν μεταβιβάζει  τα δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο. Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε διαφημιστικές προσφορές και μηνύματα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης ή παροχής μιας υπηρεσίας, καθώς και να διασφαλίσουμε ότι οι παραγγελίες έχουν ολοκληρωθεί και δύνανται να αποσταλούν στην προτιμώμενη από εσάς διεύθυνση.

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Σας στέλνουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ, όπου εκτιμήσαμε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς ως πελάτη και αποστέλλονται προς το συμφέρον μας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μη παρεμβατικές και θα επεξεργάζονται βάσει νόμιμων συμφερόντων.

How We Use Your Personal Data (Legal Basis for Processing)

Mouzenidis Travel takes your privacy very seriously and will never disclose, share or sell your data without your consent; unless required to do so by law. We only retain your data for as long as is necessary and for the purpose(s) specified in this notice. Where you have consented to us providing you with promotional offers and marketing, you are free to withdraw this consent at any time.  The purposes and reasons for processing your personal data are detailed below: -

We collect your personal data in the performance of a contract or to provide a service and to ensure that orders are completed and can be sent out to your preferred address

We collect and store your personal data as part of our legal obligation for business accounting and tax purposes

We will occasionally send you marketing information where we have assessed that it is beneficial to you as a customer and in our interests. Such information will be non-intrusive and is processed on the grounds of legitimate interests

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργάζεται η Mouzenidis Travel και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το:

Ποια δικά σας προσωπικά δεδομένα διατηρούμε

Ποιοι είναι οι λόγοι της επεξεργασίας τους

Ποιες είναι οι κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων

Ποιοι είναι οι παραλήπτες στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί / θα αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Πόσο καιρό σκοπεύουμε να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.

Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο, οπότε θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να προβάλλετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ εκ μέρους μας.

Εάν λάβουμε από εσάς σχετικό  αίτημα για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε στη ζητούμενη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο.

Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία,  , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντας στο dpo@mzt.gr

Your Rights

You have the right to access any personal information that Mouzenidis Travel processes about you and to request information about: -

What personal data we hold about you

The purposes of the processing

The categories of personal data concerned

The recipients to whom the personal data has/will be disclosed

How long we intend to store your personal data for

If we did not collect the data directly from you, information about the source

If you believe that we hold any incomplete or inaccurate data about you, you have the right to ask us to correct and/or complete the information and we will strive to do so as quickly as possible; unless there is a valid reason for not doing so, at which point you will be notified.

You also have the right to request erasure of your personal data or to restrict processing (where applicable) in accordance with the data protection laws; as well as to object to any direct marketing from us.

If we receive a request from you to exercise any of the above rights, we may ask you to verify your identity before acting on the request; this is to ensure that your data is protected and kept secure.

If you have any further questions about this policy or how we handle your personal information, , please get in touch with us by writing to our appointed person at dpo@mzt.gr

Διαβίβαση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαβιβάζουμε και δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νόμιμη  απαίτηση. Η Mouzenidis Travel δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες (τρίτα πρόσωπα) για την παροχή των υπηρεσιών της και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της. Εν τούτοις, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Μέτρα διασφάλισης

Η Mouzenidis Travel σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια  για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και διαθέτουμε διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλείας, όπως:

 • SSL, TLS,
 • κρυπτογράφηση
 • περιορισμένη πρόσβαση
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • κτλ

Sharing and Disclosing Your Personal Information

We do not share or disclose any of your personal information without your consent, other than for the purposes specified in this notice or where there is a legal requirement. Mouzenidis Travel may use third-party partners to provide their services and business functions; however, all processors acting on our behalf only process your data in accordance with instructions from us and comply fully with this privacy notice, the data protection laws and any other appropriate confidentiality and security measures.

Safeguarding Measures

Mouzenidis Travel takes your privacy seriously and takes every reasonable measure and precaution to protect and secure your personal data. We work hard to protect you and your information from unauthorized access, alteration, disclosure or destruction and have several layers of security measures in place, including: -

 • SSL, TLS,
 • encryptions,
 • restricted access,
 • IT authentication,
 • firewalls,
 • anti-virus/malware
 • etc.

Μεταφορές εκτός της ΕΕ

Η Mouzenidis Travel χρησιμοποιεί ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (ή τμήματα αυτών) που δύνανται να φιλοξενηθούν / αποθηκευτούν στη Ρωσία ή άλλες χώρες εκτός της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία που υποβάλατε μέσω της ιστοσελίδας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • website hosting,
 • email servers,
 • file servers,
 • marketing database
 • διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες
 • κτλ

Επομένως, όταν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας / μας στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / προβαίνετε σε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο κλπ., τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε δύνανται να αποθηκευτούν σε διακομιστές που φιλοξενούνται στη Ρωσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών σας και συμμορφώνονται με τους αυστηρούς όρους και τα μέτρα που ορίζει η Mouzenidis Travel για την προστασία των δεδομένων σας, ενώ διασφαλίζουμε και τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων.

Transfers Outside the EU

Mouzenidis Travel utilize some products or services (or parts of them) that may be hosted/stored in Russia or other non-EU countries, which means that we may transfer any information which is submitted by you through the website outside the European Economic Area ("EEA") for the below purposes: -

 • website hosting,
 • email servers,
 • file servers,
 • marketing database
 • Customer Relationship Management
 • etc.

Therefore, when you use our website/send us an email/sign up to our newsletter etc, the personal information you submit may be stored on servers which are hosted in Russia. Where this is the case, we will take steps to ensure that those providers use the necessary level of protection for your information and abide by strict agreements and measures set out by Mouzenidis Travel to protect your data and comply with the relevant data protection laws.

Συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων σας

Δεν είστε υποχρεωμένος να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία στη Mouzenidis Travel, ωστόσο, καθώς αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας / παραδώσουμε τα προϊόντα σας / διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά σας, δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε κάποιες / όλες τις υπηρεσίες μας χωρίς την εν λόγω συναίνεσή σας.

Consequences of Not Providing Your Data

You are not obligated to provide your personal information to Mouzenidis Travel however, as this information is required for us to provide you with our services/deliver your products/legitimate interests, we will not be able to offer some/all our services without it.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Mouzenidis Travel διατηρεί προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές αναθεώρησης και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά σας προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια, και έπειτα να τα καταστρέψουμε.

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα  μέχρι να μας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε  τη συγκατάθεσή σας.

How Long We Keep Your Data

Mouzenidis Travel only ever retains personal information for as long as is necessary and we have strict review and retention policies in place to meet these obligations. We are required under Greek  tax law to keep your basic personal data (name, address, contact details) for a minimum of 10 years after which time it will be destroyed.

Where you have consented to us using your details for direct marketing, we will keep such data until you notify us otherwise and/or withdraw your consent.

Μάρκετινγκ

Περιστασιακά, η Mouzenidis Travel θα ήθελε να σας ενημερώνει για συγκεκριμένα προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές που παρέχουμε μέσω Ταχυδρομείου/Ηλεκτρονικύ ταχυδρομείου/Τηλεφώνου/Γραπτού μηνύματος (SMS)/Αυτοματοποιημένης κλήσης. Σε περίπτωση που μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για το σκοπό αυτό, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τις επιλογές απόσυρσης / διαγραφής (opt-out / unsubscribe) ή επικοινωνώντας άμεσα με τη Mouzenidis Travel.

Marketing

Occasionally, Mouzenidis Travel would like to contact you with the specify products/services/promotions that we provide via Post/Email/Telephone/Text Message (SMS)/   Automated Call etc. If you consent to us using your contact details for this purpose, you have the right to modify or withdraw your consent at any time by using the opt-out/unsubscribe options or by contacting Mouzenidis Travel directly.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΝΟΜΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Mouzenidis Travel περιστασιακά θα σας αποστέλλει προϊόντα / υπηρεσίες / προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / SMS / ταχυδρομείου, που θεωρούνται  ευεργετικές για τους πελάτες μας και θα διανέμονται προς το συμφέρον τους. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι σχετικές με εσάς ως πελάτη και μη παρεμβατικές, καθώς θα έχετε ανά πάσα στιγμή την επιλογή ανάκλησης  / διαγραφής (opt-out / unsubscribe).

Εάν έχετε συναινέσει να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  για να σας αποστέλλουμε μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα στοιχεία μέχρι να μας ειδοποιήσετε διαφορετικά ή / και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

LEGITIMATE INTERESTS EXAMPLE

Mouzenidis Travel will occasionally send you  products/services/promotions by email/SMS/post that have been identified as being beneficial to our customers and in our interests. Such information will be relevant to you as a customer and is non-intrusive and you will always have the option to opt-out/unsubscribe at any time.

Where you have consented to us using your details for direct marketing, we will keep such data until you notify us otherwise and/or withdraw your consent.

Υποβολή καταγγελίας

Η Mouzenidis Travel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας  των στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

MouzenidisTravel

MariaPanchulidze

7,5 χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, ΤΚ. 55535

Lodging A Complaint

Mouzenidis Travel only processes your personal information in compliance with this privacy notice and in accordance with the relevant data protection laws. If, however you wish to raise a complaint regarding the processing of your personal data or are unsatisfied with how we have handled your information, you have the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

MouzenidisTravel

MariaPanchulidze

7,5th km Thessaloniki – N. Moudania, PC 55535